Energiecoöperatie voor verduurzaming in Ellecom

In 2022 hebben wij als betrokken inwoners van Ellecom het initiatief opgepakt om een Energiecoöperatie op te richten.
Energiecoöperatie Ellecom Energie Beheer (EEB) neemt het heft in eigen handen door zélf duurzame en lokale energieprojecten op te zetten. Ons credo is “Van, Voor en Door de burgers van Ellecom” en zo onafhankelijk mogelijk te zijn van energie van energieproducenten waar we als bewoners niets over te zeggen hebben. Zo kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze eigen leefomgeving en krijgen wij niet alleen meer controle over ons energie verbruik, maar ook over toekomstige productie en opslag.

Wat is een energiecoöperatie?

In een energiecoöperatie bundelen buren, wijk- of dorpsgenoten hun krachten door samen te investeren in het opwekken van duurzame energie, het verminderen van de energie verbruik door woning isolatie, het gebruik van warmtepompen, zonnepanelen de daken van de huizen, de lokale basisschool, sporthal of sportkantine, of bijvoorbeeld een windmolen in de buurt. De leden van de energiecoöperatie kunnen de opgewekte energie zelf thuis weer gebruiken. En met de opbrengst van deze groene stroom kan de coöperatie de omgeving verder verduurzamen dus herinvesteren in al of niet energie gerelateerde projecten in het dorp. Een coöperatie kent dus leden en de coöperatie is er voor van en door de leden.

De coöperatie kent ook klanten. Dit zijn mensen die stroom of warmte/gas afnemen. Met de opbrengsten hiervan aangevuld met subsidies en andere financieringen kunnen de projecten worden uitgebreid of nieuwe projecten worden gestart.

Belangrijk is dat de leden van de coöperatie zeggenschap uitoefenen via de algemene leden vergadering. Hier wordt bepaald onder andere welke investeringen door de coöperatie worden gedaan.

De coöperatieve vereniging Ellecom Energie Beheer U.A. streeft er naar om de inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven in Ellecom Gelderland in staat te stellen:

1. hun eigen duurzame energie op te wekken en op te slaan, individueel, maar vooral ook samen

met elkaar;

2. hun eigen (lokaal/regionaal) duurzame energie -in- en verkoopbedrijf te stichten en uit

te oefenen om winsten in lokale/regionale gemeenschappelijke duurzame en/of sociale

projecten te investeren.

Zij willen hiertoe initiatieven in straten en het dorp Ellecom (postcode 6955) als één geheel stimuleren en faciliteren, maar ook leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet op hun eigen huis, kantoor, bedrijf of anderszins kunnen doen.

Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door coöperatie bij inkoop van materialen en diensten.

1. De coöperatie heeft ten doel:

a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in en om Ellecom

b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren, gebruiken en opslaan van

energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin;

c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop als ook opslag van duurzaam

(bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie;

d. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de

leden;

e. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden;

f. de coöperatie is ook bevoegd overeenkomsten met derden te sluiten.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

* het delen van informatie over energie besparen in woningen, gebouwen en openbare ruimten

alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;

* het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede-)financieren van demonstratie- en

educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie;

* het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten behoeve van de

leden;

* het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;

* het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop vanduurzaam (bij voorkeur

lokaal) opgewekte energie;

* het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van

“Ellecom Energie Beheer” verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;

* realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten;

* alle overige wettelijke middelen.

Zo kan de coöperatie een kapstok zijn waar alle (lokale) energie-initiatieven die in ons dorp gebruikt kunnen worden aan opgehangen worden zodat deze in eigendom van en gebruikt kunnen worden door en voor de Ellecommers

Voor als nog bestaat het bestuur van de coöperatie uit de oprichters. Ton van Rheden zal het secretariaat beheren, Riks van Dijk is penningmeester, Henk Hakken is lid en Daniel Wismeijer treedt op als voorzitter. Wij zullen u op korte termijn middels een informatie verder informeren over hoe wij denken dat de coöperatie in het dorp kan gaan functioneren.

 Bronnen: Milieu Centraal en CBS
* Bron: RVO

Benodigde informatie